Oferim:

 

 

PROJECTES / PROYECTOS 

 

D'habitatges unifamiliars, plurifamiliars, garatges, trasters, porxos, piscines, locals, naus industrials, enderrocs, etc... necessaris per obtenir una llicència d'obres municipal.

 

De viviendas unifamiliares, plurifamiliares, garajes, trasteros, porchadas, piscinas, locales, naves industriales, derribos, etc... necesarios para obtener una licencia de obras municipal.

 

 

LEGALITZACIONS / LEGALIZACIONES 

 

De qualsevol tipus d'obra per la que en el seu dia no es va sol·licitar la preceptiva llicència d'obres i que requereixen d'una llicència d'obres de legalització.


De cualquier tipo de obra para la que en su dia no se solicitó la preceptiva licencia de obras y que requieren de una licencia de obras de legalización.

 

TRÀMIT DE CÈDULES D'HABITABILITAT D'HABITATGE NOU / TRAMITACIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS NUEVAS  

 

Per habitatges acabats als que hem fet el projecte i la seva direcció d'obra o per habitatges acabats projectats per un altre arquitecte que ha renunciat al mateix.

 

Para viviendas acabadas que heyamos realizado el proyecto y su dirección de obra o para viviendas acabadas proyectadas por otro arquitecto y que ha renunciado a la misma.

 

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS EXISTENTS  /  CERTIFICADO DE EFICIÉNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EXISTENTES

 

A partir del dia 1 de Juny de 2013 és obligatori disposar del "Certificat d'Eficiència Energètica "  per a qualsevol habitatge  i serà imprescindible  per a fer compra-vendes, escripturar , llogar o anunciar-se en qualsevol aparador .

 

A partir del dia 1 de Junio de 2013 es  obligatorio  disponer del "Certificado de Eficiencia Energética" para cualquier vivienda y es imprescindible para compraventas, escrituras, alquileres o anuncios en cualquier escaparate. Nos pueden consultar el precio sin ningún compromiso.

 

TRÀMIT TELEMÀTIC DE CÈDULES D'HABITABILITAT D'HABITATGE USAT / TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS USADAS 

 

Per a qualsevol habitatge usat (sempre i quan compleixi amb els mínims requeriments exigits) que no hagi tingut mai cèdula d'habitabilitat o per aquells que necessitin renovar-la.

 

Para cualquier vivienda usada (siempre y cuando cumpla con los mínimos requisitos exigidos) que no haya tenido nunca cédula de habitabilidad o para aquellos que necesiten renovarla.

 

 

TRÀMIT D'ALTES O MODIFICACIONS CATASTRALS DE QUALSEVOL TIPUS D'EDIFICACIÓ / TRAMITACIÓN DE ALTAS O MODIFICACIONES CADASTRALES DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACIÓN 

 

Per a qualsevol tipus d'edificació hagim o no fet el projecte, altes, modificacions, al·legacions, consultes, etc...

 

Para cualquier tipo de edificación hayamos o no hecho el proyecto, altas, modificaciones, alegaciones, consultas, etc...

 

INFORMES, PERITATGES, DICTÀMENS / INFORMES, PERITAJES, DICTÁMENES

 

Per tal de posar de manifest oralment, per escrit, o defensar en un jutjat, problemàtiques d'esquerdes, humitats, defectes constructius puntuals o generals, llindars amb veins, etc...

 

Con el fin de poner de manifiesto oralmente, por escrito, o defender en un juzgado, problemáticas de grietas, humedades, defectos constructivos puntuales o generales, lindes con vecinos, etc...

 

 

CERTIFICATS NOTARIALS / CERTIFICADOS NOTARIALES 

 

Necessaris per escripturar qualsevol tipus d'edificació que no disposi de certificat final d'obra i que tingui més de deu anys d'antiguitat.

 

Necesarios para escriturar cualquier tipo de edificación que no disponga de certificado final de obra y que tenga una antigüedad superior a los diez años.

 

 

AIXECAMENT DE PLÀNOLS / LEVANTAMIENTO DE PLANOS

 

Per qui necessiti disposar de plànols d'edificacions ja construides i que, pel que sigui, no es disposi dels mateixos.

 

Para quien necesite disponer de planos de edificaciones ya construidas y que, por lo que sea, no se dispone de los mismos.