Som:

 

 

Estudi 9, és un estudi d'arquitectura especialitzat en la realització de tot tipus de projectes tant d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, com de rehabilitacions d'edificis, ampliacions, naus industrials, etc., activitat que portem a terme des de l'any 1984. Creat per l'arquitecte Modest Casadevall Soliva a partir de la seva experiència professional anterior i en els últims anys conjuntament amb Felip Prats Parareda i Oriol Castanyer Serramitjana així com Armando Garcia com arquitecte col·laborador, comptem amb un equip format per quatre arquitectes, tres arquitectes tècnics i un servei de delineació, oferint els nostres serveis tant a particulars com a promotors. PODEN SOL·LICITAR-NOS PRESSUPOST I ESTUDI PREVI SENSE COST I SENSE COMPROMÍS.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Estudi 9, es un estudio de arquitectura especializado en la realización de todo tipo de proyectos tanto de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, como de rehabilitaciones de edificios, ampliaciones, naves industriales, etc., actividad que llevamos a cabo desde el año 1984. Creado por el arquitecto Modesto Casadevall Soliva a partir de su experiencia profesional anterior y en los últimos años conjuntamente con Felipe Prats Parareda y Oriol Castanyer Serramitjana así como Armando García como arquitecto colaborador, contamos con un equipo formado por cuatro arquitectos, tres arquitectos técnicos y un servicio de delineación, ofreciendo nuestros servicios tanto a particulares como a promotores. PUEDEN SOLICITARNOS PRESUPUESTO Y ESTUDIO PREVIO SIN COSTE Y SIN COMPROMISO.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Estudi 9, is an architecture studio specialized in making all types of projects both multifamily and single family homes, and rehabilitation of buildings, expansions, industrial units, etc... Created by the architect Modest Casadevall Soliva from his previous professional experience and in recent years along with Felip Prats Parareda i Oriol Castanyer Serramitjana as well Armando Garcia as a collaborating architect. It’s team consists of four architects, three technical architects and a delineation service, offering its services to both individuals and construction companies. YOU CAN ASK  FOR A BUDGET AND A PRELIMINARY STUDY WITHOUT COST AND WITHOUT OBLIGATION.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Estudi 9 – это архитектурная студия, специализирующаяся на реализации различных видов проектов, как домов на одну семью и многоквартирных домов, так и проектов реконструкции и расширения зданий,  а также проектов складов и т.д. Мы осуществляем нашу деятельность с 1984. Студия была основана архитектором Модестом Казадеваль Солива как результат, с одной стороны, его индивидуальной профессиональной деятельности, а с другой, - его совместной работы в последние годы с Фелипе Пратс Парареда, с Ориолем Кастане Серрамитжана, а также с Армандо Гарсия в качестве архитектора, сотрудничающего со студией. Наш коллектив состоит из четырёх архитекторов, трёх архитекторов-техников и штата чертёжников. Мы предлагаем наши услуги как частным лицам, так и строительным фирмам. ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗ ВСЯКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.